head-wadnumpu-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
วันที่ 1 มีนาคม 2021 11:29 PM
head-wadnumpu-min
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร ข้อมูล บุคลากร อันทรงคุณค่าของโรงเรียนวัดน้ำพุ ในการสอนให้เด็กนักเรียนพัฒนาศักยภาพ

ส.ต.อไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสมศรี อินทร์ชำนาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางชนัญญา ลักษณะวีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวประไพทรัพย์ ผู้เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายประจักษ์ โชติช่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางน้องลิน เกตุแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางเสาวลักษณ์ แสงสอาด
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสุวรรณา สมหวัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฑามาศ เฮนะเกษตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางอารีย์ ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวขวัญใจ วงษ์ถาวร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาววัชราภรณ์ ลิ้มเทียมรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางศิวิไล โมเล็ก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธัญลักษณ์ มณีโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนฤชา สายหมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นายกัมปนาท หอมรื่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายธนทรัพย์ เขียวดวงดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวอังค์สร กฤตนันท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารยา เหลาโสกเชือก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวรุ้งทิพย์ มะกอกนา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาวชญานิษฐ์ บัวทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายจิระพันธ์ เครือพลับ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวพรสินี เทพสวัสดื์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาววรรณนิสา สิงหธรรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวปาริชาติ บานบุรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางอำไพ จิตค่ำคูณ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4