head-wadnumpu-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2024 11:46 AM
head-wadnumpu-min
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
27

ส.ต.อ ไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ
แสดงความยินดีกับคณะศรศิลป์นาฏมวยไทยโรงเรียนวัดน้ำพุ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

แสดงความยินดีกับคณะศรศิลป์นาฏมวยไทยโรงเรียนวัดน้ำพุ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

คุณครูสุรเชษฐ์ กาญจนศิลป์ และคุณครู อัครพงษ์ พรมจรรย์ ผ […]

โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)

ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54) ตั้งอยู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2504 โดยกำนันเรือง อุ่นณรงค์ทอง นายเดช ลิมปิทีป ศึกษาธิการอำเภอ นายสงัด รักเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี โดยโรงเรียนวัดน้ำพุ ได้ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต. น้ำพุ อ. เมือง จ. ราชบุรี เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บนที่ดินสาธารณประโยชน์ 25 ไร่ สังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้ นายบุญมา ชมทิพย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก จนมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2509 และโรงเรียนวัดน้ำพุได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ได้รับการโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นหนึ่งในจำนวน 219 โรงเรียนทั่วประเทศ และเป็นหนึ่งในจำนวน 3 โรงเรียนของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนวัดน้ำพุมีที่ดิน 40 ไร่ 2 งาน เขตบริการระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุเขตบริการระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน คือตำบลน้ำพุ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล โดยใช้แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ “ส.ต.อ. ไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ” ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

อังษรย่อ โรงเรียนวัดน้ำพุ

น.พ. และ ม.น.พ. (สำหรับชั้น ม. ต้น)

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน – สีฟ้า
สีน้ำเงินหมายถึง ความเข้มแข็งมั่งคง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความภาคภูมิใจในตนเอง ใฝ่สูง รักศักดิ์ศรี
สีฟ้าหมายถึง ความกว้างขวาง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่ เป็นไม้ยืนต้น ทนทานทุกฤดู ใบให้ร่มเงาดี เนื้อไม้ดี มีราคา ดอกสีเหลือง สวยงาม มีกลิ่นหอม

พระประจำโรงเรียน
พระพุทธปฏิมาสัลเลขาวรรณโสภิต

คติประจำโรงเรียน
นักประชาธิปไตย ใฝ่หาความรู้ สู้งาน ต่อต้านสิ่งเสพติด

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ความหมาย ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์ปัญญา แปลว่าผู้รู้รอบ รู้ชัด รู้ทั่ว หมายถึงรู้แจ้งเห็นจริงรู้ดีรู้ชั่ว

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
นักเรียนของโรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54) ทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดคำนวณ รู้จักเทคโนโลยีเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิถีไทย ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมเรียนรู้สู่อาเซียน

พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของท้องถิ่น
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. พัฒนาครูเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เอกลักษณ์โรงเรียน
“เลิศล้ำมวยไทย”

อัตลักษณ์โรงเรียน
“วิถีธรรม วิถีไทย”

นักเรียนของโรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54) ต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เป็นคนดี มีจริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสำนึกในความเป็นไทย และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข สามารถดำรงจนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 

 


นานาสาระ

อารยธรรมทางสังคม และเศรษฐกิจ เหตุใดในช่วงอาณาจักรบาบิโลนจึงมีทาส

อารยธรรมทางสังคม ตอนใต้ของเมโสโปเตเมีย เป็นพื้นที่ทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด เกษตรกรรม หัตถกรรม และการค้า การค้ามีรากฐานที่ดี และการค้าทางขนส่ง ก็ได้รับการพัฒนาอย่างมากเช่นกัน นอกจากนี้ เนบูคัดเนสซาร์ที่2 ยังควบคุมพื้นที่ปาเลสไตน์ของซีเรียอย่างมั่นคง ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อระหว่างเมโสโปเตเมีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่งเสริมการพัฒนาการทางการค้ามากขึ้น

 

ศูนย์ธุรกิจในเวลานั้น บาบิโลน นิปปูร์ อูรุก ซิปาร์ปอร์ซิปา และเมืองอื่นๆ ล้วนเป็นศูนย์กลางงานหัตถกรรม และการค้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างมาก คำจารึกในเวลานี้ได้ กล่าวถึงภาคหัตถกรรมที่หลากหลายเช่น การฟอกหนัง เสื้อผ้า ขนมอบ สิ่งทอการก่อสร้างเป็นต้น เมืองเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญในชีวิตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ดังนั้นจึงมีบทบาทสำคัญในชีวิตทางการเมืองด้วย พวกเขาได้รับสิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษี และมีองค์กรอิสระของตนเอง ในการค้าเชิงพาณิชย์ในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 

กิจกรรมทางธุรกิจ สัญญาณสำคัญของการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับเงินคือ การเกิดขึ้นของพ่อค้ารายใหญ่ มีพ่อค้ารายใหญ่ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีบทบาทในช่วงอาณาจักรบาบิโลนใหม่ แม้ว่ากิจกรรมของพ่อค้ารายนี้ จะเริ่มขึ้นในยุคของจักรวรรดิอัสซีเรีย แต่ก็เริ่มมีบทบาทในช่วงอาณาจักรบาบิโลนใหม่เท่านั้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจของครอบครัวนี้ มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นบาบิโลน ซิปาร์คีช อูรุกและแม้แต่ในต่างประเทศ หลังจากจักรวรรดิเปอร์เซียพิชิตบาบิโลนแล้ว

 

เขาได้ขยายพื้นที่ไปถึงที่ราบสูงอิหร่าน กิจกรรมทางธุรกิจของครอบครัวได้แก่ การให้กู้ยืมเงิน กิจกรรมทางการค้า การซื้อขายที่ดิน และบ้าน การเช่าซื้อ การค้าทาสเป็นต้น พันธุ์ทางการค้าได้แก่ พุทรา เมล็ด พืช สร้อยคอทองคำ และเงินอัญมณี เบียร์เป็นต้น ไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจต่างๆ โดยตรงเท่านั้น แต่ยังดำเนินการโดยตัวแทนทาสอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการเก็บรักษาคำจารึกของตัวแทนทาสหลายคนในตระกูล

 

การเป็นทาสในช่วงของอาณาจักรบาบิโลนใหม่ การเป็นทาสในหุบเขาเมโสโปเตเมียก็รุ่งเรืองถึงขีดสุด ในเวลานี้จำนวนทาสเพิ่มขึ้นอย่างมาก ราชวงศ์และวัดเป็นเจ้าของทาสหลายร้อยคน และเอกชนบางรายเป็นเจ้าของทาสหลายสิบหรือหลายร้อยคน แหล่งที่มาของทาสได้แก่ ทาสเชลยศึก ทาสหนี้ ทาสในบ้าน ทาสที่ซื้อมา และการเปลี่ยนเด็กให้เป็นทาส

 

ทาสเชลยศึก พระคัมภีร์กล่าวว่า ทุกคนที่เป็นอิสระจากดาบ จะถูกจับไปยังบาบิโลนโดยกษัตริย์ชาวแคลเดีย และเป็นผู้รับใช้ และสาวใช้แทนเขาและลูกๆ ของเขา จนกว่าอาณาจักรเปอร์เซียจะสลาย ทาสหนี้คำจารึกกล่าวว่า เมื่อเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ ชีล่าเป็นหนี้นาบู มักกินกิลชีล่าได้พาลิมุต นานาลูกสาวของเธอไปใช้หนี้ เธออาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าหนี้ และชีล่าเองก็หาเลี้ยง การสนับสนุนของเธอหากลูกสาวของเธอหลบหนี

 

ชีล่าต้องให้เงินเจ้าหนี้ ทาสในบ้านคำจารึกกล่าวว่า เมื่อเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 เจ้าของทาสชื่อ เอบเนอร์ขายทาสซานาห์ และชานันนาบานีลูกสาววัย 3ขวบให้อาชามาชดานู ปุโรหิตแห่งเมืองคาดค่าใช้จ่าย 0.5นาทีและ 3เงินเชเขล

 

ทาสที่ซื้อมานั้น มีข้อความจารึกไว้ว่า บรูตุสเจ้าของทาสหญิงขายทาสของเธอ บาซูซูเป็นเวลา 0.5นาทีและเงิน 5เชเขลให้กับลูกหลานของอียิปต์ การขายเด็กไปเป็นทาส มีข้อความจารึกไว้ว่า ในปีที่15 ของปีนาโบนิด 549ปีก่อนคริสตกาล ชายคนหนึ่งชื่อ บานัทเอดิน เนื่องจากความอดอยาก สามีของเขาจึงเสียชีวิต เขาจึงให้ลูกเล็กๆ สองคน ถูกตราหน้าว่าเป็นทาส และถูกส่งไปยังวิหารในอูรุก เพื่อเป็นทาสตลอดชีวิต ในเวลานี้ทาสถูกใช้เป็นแรงงานหลายอย่างเช่น เกษตรกรรม งานหัตถกรรมการค้า งานบ้าน รับคำสั่งและทำตามทุกอย่าง เพราะเขาเป็นทาส

 

วิธีการแสวงหาประโยชน์ ในช่วงระยะเวลาของอาณาจักรบาบิโลนใหม่ วิธีการแสวงหาประโยชน์ จากการอนุญาตให้ทาสทำงานอย่างอิสระ ในช่วงจักรวรรดิอัสซีเรีย ได้ถูกนำไปใช้ในวงกว้างนั่นคือ ไม่เพียงแต่อนุญาตให้ทาสเช่าที่ดินโดยอิสระเท่านั้น แต่ยังอนุญาตให้พวกเขาทำธุรกิจได้อีกด้วย ทั้งงานฝีมือ ปล่อยเงินกู้ กินดอกและเปิดบ้านเช่า

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4