head-wadnumpu-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021 10:45 AM
head-wadnumpu-min
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
27

ส.ต.อ ไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ
แสดงความยินดีกับคณะศรศิลป์นาฏมวยไทยโรงเรียนวัดน้ำพุ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

แสดงความยินดีกับคณะศรศิลป์นาฏมวยไทยโรงเรียนวัดน้ำพุ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

คุณครูสุรเชษฐ์ กาญจนศิลป์ และคุณครู อัครพงษ์ พรมจรรย์ ผ […]

โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)

โรงเรียนวัดน้ำพุ

ประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54) ตั้งอยู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2504 โดยกำนันเรือง อุ่นณรงค์ทอง นายเดช ลิมปิทีป ศึกษาธิการอำเภอ นายสงัด รักเจริญ นายอำเภอเมืองราชบุรี โดยโรงเรียนวัดน้ำพุ ได้ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต. น้ำพุ อ. เมือง จ. ราชบุรี เปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บนที่ดินสาธารณประโยชน์ 25 ไร่ สังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแต่งตั้งให้ นายบุญมา ชมทิพย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก จนมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2509 และโรงเรียนวัดน้ำพุได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ได้รับการโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นหนึ่งในจำนวน 219 โรงเรียนทั่วประเทศ และเป็นหนึ่งในจำนวน 3 โรงเรียนของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนวัดน้ำพุมีที่ดิน 40 ไร่ 2 งาน เขตบริการระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุเขตบริการระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน คือตำบลน้ำพุ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล โดยใช้แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ “ส.ต.อ. ไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ” ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

อังษรย่อโรงเรียน
น.พ. และ ม.น.พ. (สำหรับชั้น ม. ต้น)
สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน – สีฟ้า
สีน้ำเงินหมายถึง ความเข้มแข็งมั่งคง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความภาคภูมิใจในตนเอง ใฝ่สูง รักศักดิ์ศรี
สีฟ้าหมายถึง ความกว้างขวาง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นประดู่ เป็นไม้ยืนต้น ทนทานทุกฤดู ใบให้ร่มเงาดี เนื้อไม้ดี มีราคา ดอกสีเหลือง สวยงาม มีกลิ่นหอม
พระประจำโรงเรียน
พระพุทธปฏิมาสัลเลขาวรรณโสภิต
คติประจำโรงเรียน
นักประชาธิปไตย ใฝ่หาความรู้ สู้งาน ต่อต้านสิ่งเสพติด
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน ความหมาย ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐของมนุษย์ปัญญา แปลว่าผู้รู้รอบ รู้ชัด รู้ทั่ว หมายถึงรู้แจ้งเห็นจริงรู้ดีรู้ชั่ว

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
นักเรียนของโรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54) ทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค อ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดคำนวณ รู้จักเทคโนโลยีเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิถีไทย ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมเรียนรู้สู่อาเซียน

พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของท้องถิ่น
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4. พัฒนาครูเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เอกลักษณ์โรงเรียน
“เลิศล้ำมวยไทย”

อัตลักษณ์โรงเรียน
“วิถีธรรม วิถีไทย”

นักเรียนของโรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54) ต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เป็นคนดี มีจริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสำนึกในความเป็นไทย และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข สามารถดำรงจนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 

นานาสาระ

เรื่อง เที่ยวทะเลอย่างไรให้สนุก

วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานมากกมาย และการไปทะเลก็เป็นช่วงเวลาทที่เหล่าเด็ก ๆ ได้ปลดปล่อยพลังงานที่มีอยู่เหลือเฟือนั้นออกมาได้อย่างเต็มที่ ด้วยความที่ทะเลมีพื้นที่กว้างสุดลูกหูลูกตาจะส่งเสียง หรือโวยวายยังไงก็ไม่มีใครด่าว่าหนวกหู มีชายหาดที่เต็มไปด้วยเม็ดทรายให้เล่นมากมาย อากาศร้อนๆแดดจ้าสามารถนอนอาบแดด ถ่ายรูปเก๋ๆหรือลงไปเล่นน้ำให้เย็นสบาย ทั้งได้เล่นสนุกสนานและได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆกัน จะเล่นให้เลอะให้เปียกยังไงก็ไม่มีใครว่า เป็นสถานที่อิสระที่สามารถเล่นสนุกได้เต็มที่ โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้ไปทะเลกันแทบทุกคน แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นอะไรหลายๆอย่างก็แปรเปลี่ยนถ้าจะให้ไปเที่ยวทะเลแล้วทำตัวเหมือนตอนยังเป็นเด็กบางคนอาจไม่ไหวแล้ว หรือไม่มันก็ไม่ใช้สิ่งที่สนุกเหมือนแต่ก่อน บทความนี้ผู้เขียนในฐานะที่บ้านเกิดอยู่ใกล้ๆทะเล จะมาแนะนำวิธีการเที่ยวทะเลให้สนุก เผื่อว่าผู้อ่านรู้สึกสนใจแล้วอยากกลับไปเที่ยวทะเลอีกครั้ง

 

1.ไปเล่นน้ำทะเล

สิ่งพื้นฐานที่สุดของการไปทะเลคือได้ลงเล่นน้ำทะเล ถ้าเราไปถึงแล้วเห็นน้ำทะเลสวยๆสีฟ้าครามอมเขียวดูสะอาดเราจะลงไปเล่นเลยก็ได้ แต่หลังเล่นเสร็จแล้วคุณอาจได้ผิวดำแดงไหม้แดดกลับมาเป็นของแถม และอาจจะแดงอยู่อย่างนั้นไปอีกสองถึงสามวันเลยทีเดียว ระหว่างนั้นมันจะแสบๆผิวหน่อย เมื่อเวลาผ่านไปหากไม่ดูแลทาครีมให้ดีผิวจะลอกเป็นขุยๆดูน่าเกลียดทีเดียว ฉะนั้น แนะนำให้ทาครีมกันแดดชนิดกันน้ำซัก 30 นาทีก่อนออกแดดเพื่อให้ครีมซึมเข้าผิว ทาให้ทั่วตัวรวมถึงใบหน้าด้วย หากผมยาวควรมัดผมเพราะน้ำทะเลอาจทำให้ผมของคุณเหนียวเหนอะหนะพันกันเป็นก้อนๆ หากกลัวแสบตาให้ใส่แว่นดำน้ำมาด้วย  ในข้อนี้หากเรามีห่วงยางอันใหญ่ๆ หรือลูกบอลยางที่ลอยน้ำได้เอาไว้โยนเล่นกับเพื่อน จะยิ่งสนุกกับการเล่นน้ำทะเลมากขึ้น

 

2.เล่นกองทราย

ตามหาดทรายมีเม็ดทรายอยู่มากมาย ซึ่งสามารถใช้จิตนาการกับสองมือก่อให้มันเป็นรูปร่างอย่างไรก็ได้ตามความสามารถ ทีฮิตสุดๆคือก่อปราสาททราย เล่นเอาทรายกลบตัวซึ่งไม่แนะนำหากผิวของคุณแพ้ง่าย หรือจะเล่นขุดหลุมเป็นแอ่งสร้างสระน้ำส่วนตัวเล็ก ๆไว้แช่ตัวเล่นก็ได้แต่อย่าลืมกลบคืนล่ะ   ก่อนจะไปเล่นนั้นก็อย่าลืมที่จะทาครีมกันแดดเช่นกัน เพิ่มเติมคือพกหมวกไปด้วยหากแดดแรงเกินไปจะได้ไม่เป็นลมแดด ส่วนอุปกรณ์ที่ควรพกไปเล่นนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่ถังน้ำใช้ในการสร้างความแข็งแรงของปราสาททรายเพื่อให้มีโอกาสก่อได้สูงขึ้น พลั่วพลาสติกทุ่นแรงในการขุดดิน หรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่ใช้ในการขุดทราบขึ้นมา เพราะถ้ามัวแต่ใช้มือเปล่าขุดคงใช้เวลานานแถมอาจได้แผลจากการถูกเปลือกหอยหรือเศษของมีคมที่ผสมอยู่ในเม็ดทรายบาดมือเข้า

 

3.กินอาหารทะเล

อาหารมักอร่อยขึ้นเมื่ออยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสม อาหารทะเลหรืออาหารซีฟู้ดย่อมเหมาะมากเมื่อเราได้กินพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลไปด้วย แม้ว่าอากาศที่ทะเลจะร้อน แต่ลมทะเลที่พัดผ่านตลอดเวลาก็ช่วยให้เราเย็นขึ้นได้ อีกทั้งอาหารทะเลเมื่อเราซื้อกินที่ทะเลมักจะได้กินอาหารที่สดมากกว่าที่อื่น ๆ ส่วนใครแพ้อาหารทะเลอย่างเพิ่งน้อยใจไป จะสั่งเครื่องดื่มเย็นๆมาจิบพร้อมนั่งฟังเสียงคลื่นกระทบหาดทรายก็เป็นการพักผ่อนที่ไม่เลวเลยทีเดียว อย่างไรก็ดี แม้อาหารทะเลมีขายที่ทะเลอยู่ดาดเดื่อน แต่ราคาของมันก็ไม่ถูกเลย ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ปลา หรือหอยต้องดูราคาให้ดีเผลอสั่งไปลวกๆระวังจะหงายหลังได้ ทางที่ดีที่สุดคือการซื้อของจากด้านนอกตัวหาดแล้วนำมาปรุงทำกินกันเองที่หาดแม้ไม่สดเท่า แต่ได้กินไปดูทะเลไปชิลๆ ก็มีความสุขได้เหมือนกัน

 

4.ถ่ายรูป

แสงสวยเป็นสิ่งที่ช่างภาพหลายคนต้องการ แน่นอนแสงที่ทะเลนั้นจะสว่างและสวยมากเหมาะแก่การถ่ายภาพPortrait หรือถ่ายภาพคนกันเองหรือจะถ่ายภาพแบบ landscape หรือที่เรียกว่าภาพวิวทิวทัศน์ของทะเล หาดทราย หมู่หินและต้นไม้ก็ได้ แถมที่ทะเลยังมีมุมสวยๆมากมายให้เลือกสรรตามสไตล์ของเราว่าอยากได้รูปแบบไหน วิวทะเลดีงามถึงขั้นที่ว่า บางคนยอมขับรถไกลๆมาเที่ยวทะเลเพื่อถ่ายรูปทั้งวัน

 

 5.พักผ่อนชมวิว

ทะเลยังไงก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมแก่การพักผ่อน หนีจากความวุ่นวายไปนอนรับลมและฟังเสียงทะเลให้แดดอ่อนๆ ช่วยให้ร่างการผ่อนคลาย จัดว่าเป็นสุดยอดสถานที่สำหรับคนอยากงีบหลับ นั่งเฉื่อยปล่อยให้เวลาไหลไปเรื่อย ๆที่ยอดเยี่ยมมาก หากคุณหามุมเหมาะๆได้

 

6.ตั้งแคมป์

ไหน ๆ เราก็ได้กล่วถึงการเที่ยวทะเลในช่วงเช้าไปหมดแล้ว ลองมาพูดถึงกิจกรรมยามค่ำคืนยอดนิยมที่ทะเลอย่างการตั้งแคมป์กันบ้างดีกว่า ในกลางคืนแม้จะดูน่ากลัว หาดทรายที่เคยสว่างเจิดจ้าก็ไม่มีอีกแล้ว เหลือไว้เพียงความมืดและน้ำทะเลที่ขึ้นมาจนแทบจะกลบทรายมิด  ในเวลากลางคืนแม้เราจะเห็นทะเลได้ไม่ชัดเมื่อเทียบกับตอนเช้า แต่ท้องฟ้ายามค่ำคืนมีดวงดาวกระกัดกระจายเต็มฟ้าและพระจันทร์ส่องสว่างของทะเลนั้นสวยมากเช่นกัน อีกทั้งเรายังได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่งที่ชัดขึ้นในเวลานี้ด้วย ส่วนกิจกรรมที่ทำได้นั้น มีตั้งแต่ตั้งเตาย่างบาบีคิว ทำอาหารริมชายหาด กินของร้อนๆในเวลาหนาว ก่อกองไฟจับเข่าคุยกัน เล่นกีต้าร์ ร้องเพลง หรือจะออกไปเดินเล่นที่ชายหาดก็ให้ความรู้สึกที่ต่างจากตอนเช้า ด้วยอากาศที่เย็นสบายขึ้น ไม่ค่อยมีคนเยอะทำให้บรรยากาศค่อยข้างสงบ คนที่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ต่างบอกว่าต้องลองไปดูสักครั้ง

 

ยังมีอีกสารพัดกิจกรรมที่คุณยังทำได้เมื่ออยู่ที่ทะเล ผู้เขียนเองเคยมีช่วงที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว บอกตามตรงว่ามีช่วงที่เคยรู้สึกเบื่อมาก ๆเช่นกัน แต่เมื่อลองมองหาสิ่งที่น่าสนใจการเที่ยวทะเลก็กลายเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น ปัจจุบันเวลาไปทะเลผู้เขียนจะเน้นไปกินอาหารทะเลมากกว่า เพราะนาน ๆจะได้กินของดีพร้อมชมบรรยากาศสวยๆ สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่า เมื่อได้อ่านบทความนี้การเที่ยวทะเลของคุณในครั้งต่อไป จะสนุกและเป็นความทรงจำที่ดีนะครับ

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4